ما به عنوان خانواده استاد محمد علی طاهری بار دیگر
 خواستار حمایت کلیه دوستان و همه آزاد اندیشان نسبت به اقدام فوری و انسان دوستانه ی سازمان عفو بین الملل برای آزادی استاد طاهری هستیم لطفا با اشتراک گذاشتن عکس و فایل زیر در همگی کانالها و گروه ها و همچنین فرستادن به خبرگزاری های مختلف ما را در تحقق این امر یاری نمایید
با تشکر
آذر دخت طاهری