ما به عنوان خانواده استاد محمد علی طاهری بار دیگر خواستار حمایت کلیه دوستان و همه آزاد اندیشان نسبت به اقدام فوری و انسان دوستانه ی سازمان عفو بین الملل برای آزادی استاد طاهری هستیم لطفا با اشتراک گذاشتن فایل زیر در همگی کانالها و گروه ها و همچنین فرستادن به خبرگزاری های مختلف ما را در تحقق این امر یاری نمایید
با تشکر
آذر دخت طاهری

MohammadAli Taheri

ما به عنوان خانواده استاد محمد علی طاهری بار دیگر خواستار حمایت کلیه دوستان و همه آزاد اندیشان نسبت به اقدام فوری و انسان دوستانه ی سازمان عفو بین الملل برای آزادی استاد طاهری هستیم لطفا با اشتراک گذاشتن فایل زیر در همگی کانالها و گروه ها و همچنین فرستادن به خبرگزاری های مختلف ما را در تحقق این امر یاری نمایید
با تشکر
آذر دخت طاهری

 

MohammadAli Taheri

ما به عنوان خانواده استاد محمد علی طاهری بار دیگر
 خواستار حمایت کلیه دوستان و همه آزاد اندیشان نسبت به اقدام فوری و انسان دوستانه ی سازمان عفو بین الملل برای آزادی استاد طاهری هستیم لطفا با اشتراک گذاشتن عکس و فایل زیر در همگی کانالها و گروه ها و همچنین فرستادن به خبرگزاری های مختلف ما را در تحقق این امر یاری نمایید
با تشکر
آذر دخت طاهری